Udało się

Stworzyć programy ekologiczne

Ochrona środowiska została wpisana w priorytety naszych działań. Postanowiliśmy nie tylko edukować, ale również wspierać działania proekologiczne. Sami chcemy dawać dobry przykład, dlatego rozpoczęliśmy szereg inwestycji związanych z termomodernizacją obiektów.

Program inwestycyjny

Kompleksowa gospodarka odpadami na terenie Miasta Wodzisławia Śląskiego wraz z likwidacją dzikich wysypisk – Etap 2:budowa linii sortowniczej odpadów komunalnych.

Program ograniczenia niskiej emisji dla miasta Wodzisławia Śląskiego na lata 2008-2010 finansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – program opierał się na wymianie w budynkach mieszkalnych nieefektywnych źródeł ciepła. Przez cały czas trwania programu udało się zmodernizować 163 kotłownie.

Dofinansowanie modernizacji systemów ogrzewania realizowane ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej lub ze środków budżetu Miasta – od 1997 do 2009 roku prowadzona była w Wodzisławiu Śląskim akcja dofinansowań do modernizacji systemów grzewczych w budownictwie indywidualnym ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W związku z likwidacją gminnych i powiatowych funduszy ochrony środowiska z dniem 1 stycznia 2010 roku, dofinansowania do modernizacji systemów ogrzewania wypłacane były z budżetu Miasta Wodzisławia Śląskiego. W sumie, od 1997 do 2013 roku udało się zmodernizować 983 kotłownie.

Program budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie miasta Wodzisławia Śląskiego na lata 2009-2010” ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (2009-2012) – program obejmował dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków zlokalizowanych na terenach znajdujących się poza aglomeracją Wodzisław Śl. wyznaczoną przez Wojewodę Śląskiego w Rozporządzeniu nr 3/07 z dnia 13 luty 2007 r. lub w aglomeracji, ale niebędące przedmiotem projektowania kanalizacji sanitarnej. Przez okres jego trwania udało się wybudować 84 oczyszczalnie ścieków.

Dofinansowanie do likwidacji materiałów budowlanych zawierających azbest ze środków Gminnego i Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej lub ze środków budżetu Miasta i budżetu Powiatu lub wyłącznie z budżetu Miasta – w latach 2003 – 2009 Miasto dofinansowywało wymianę azbestowych pokryć dachowych z Powiatowego i Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.  W związku z likwidacją gminnych i powiatowych funduszy ochrony środowiska, przedmiotowe dofinansowania od roku 2010 wypłacane były z budżetu Powiatu Wodzisławskiego oraz budżetu Miasta Wodzisławia Śląskiego. W sumie udało się zrealizować 236 wniosków o dofinansowanie do likwidacji materiałów budowlanych zawierających azbest.

Odbiór, transport i utylizacja odpadów medycznych z aptek prowadzących działalność na terenie miasta Wodzisławia Śl. ze środków Gminnego i Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej/budżetu Gminy i Powiatu – Zadanie obejmowało odbiór, transport i utylizację odpadów medycznych, w tym leków cytostatycznych i cytotoksycznych z aptek prowadzących działalność na terenie miasta Wodzisławia Śląskiego. W sumie udało się zebrać 1544 kg lekarstw.

Program profilaktyczno-edukacyjny

„Eko-styl od młodzieńczych lat – program profilaktyki zdrowotnej dla uczniów klas piątych szkół podstawowych z Wodzisławia Śląskiego

DSC_0492

Programy edukacyjne

„Kampania informacyjno-edukacyjna dotycząca gospodarki odpadami na terenie gminy- WSZYSTKIE ŚMIECI NASZE SĄ”

Wodzik uczy dzieci segregacji – zajęcia z zakresu gospodarowania odpadami dla najmłodszych zorganizowane na terenie Służb Komunalnych Miasta.